Gradering

Ansvarlig for gradering og trening i klubben
Klubbens Hovedgraderingssensor sammen med Hovedtrener og Sportslig leder har ansvar for de pedagogiske, metodiske og didaktiske valgene i klubben. Dette gjelder også ved gradering.

Hovedgraderingssensor og trenerne skal coache utøverne fram til gradene. Mon- og kyu-gradene er trinnvis utdanning fram til svart belte.

Det er utarbeidet graderingshefter for alle mon- og kyu-grader. (Se klubbens nett-side). Vi anbefaler utøverne å være nysgjerrig og stille Hovedgraderingssensor og trenerne judotekniske spørsmål.

Kravet til gradering styres av Norges Judoforbunds Graderingsreglement. (Se Judo.no). Klubbene er autonome i sin tilnærming om kravet til mon- og kyu-grader. Levanger Judoklubb har tilpasset og tilrettelagt dette for sine medlemmer.

Gruppetrenerne har ansvar for å bringe utøverne fram til gradering, i tråd med den enkeltes alder og nivå.

Klubbens Hovedtrener sammen med Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all judotrening og utvikling. Trenerne har ansvar for å planlegge treningene for egen gruppe.

Hvor, hvordan og når gjennomføres graderingene i Levanger judoklubb?

Hvor foregår graderingene?
Alle graderinger gjennomføres i klubbens egen Dojo, EiendomsMegler1-hallen (Judo- hallen i Levanger).

Hvordan foregår mon- og kyu-graderingene?
Hovedforskjellen ved graderinger opp til 12 år, versus eldre utøvere er i hovedsak en differensiering av metode og krav til gjennomføring. Det er forskjell i fysisk og mental utvikling i årsklassene. F.eks. er en 8- åring forskjellig fra en 12-åring. Av samme årsak tilpasser vi graderingskravet til barnets utvikling.

Barn under 12 år
Fellesgradering sammen med egen gruppe. Alle er på matta. Dette betyr at alle blir ferdig samtidig. Teknikken blir vist før utøverne skal vise egen utøvelse.

Fram til 12 år graderes utøverne til mon-grader. I Levanger judoklubb har vi valgt å bruke halvgraderinger, som synliggjøres med to-fargete belter. Helgraderinger til mon-grader skal ha en langsgående hvit stripe i midten, som viser at de er barn.

Ungdom 13 – 15 år
Fra og med 13 år graderes utøverne til kyu-grader, helfargete belter. Felles gradering kan i prinsippet velges for alle grader. Hovedgraderingssensor må vurdere hensikts-messighet, avhengig av gruppens størrelse og sammensetning. Av og til blir enkelte utøver klar til gradering i tiden mellom hovedgraderingene. Disse utøverne kan graderes utenfor de ordinære graderingene.

2. og 1. kyu
Til 2. og 1. kyu er en del av forberedelsen og øvelsen at utøveren bestemmer hvilke teknikker de vil bruke i egen gradering. Dette valget er begrenset. Se graderingskra-vet på klubbens nettside.

Utøverne må ta initiativ til egentrening (trening i tillegg til klubbtreningene) og gjøre avtaler med trenings-/graderings-partner for å nå målet om gradering. Hovedgra-deringssensor og trenere vil coache utøveren både i ordinær trening og på deres spesifikke graderingstreninger.

Ungdom fra 16 år, junior og senior
Utøverne i denne gruppen graderer seg ofte individuelt. Det er likevel fullt mulig å gradere i gruppe om forholdene tilsier det. (Pensum ligger på klubbens nettside). Utøverne har ansvar for å velge de frie teknikkene og oppgavene og forberede seg gjennom egne studier og egentrening. Se klubbens graderingshefter på nettsiden.

Utøverne kan tidligst gradere til 1. dan det året de fyller 16 år. Kravet til gjennomføring er som oppstilt i graderingsreglementet og er prinsipielt det samme for en 16-åring som for en 30-åring. Derfor er det viktig at utøverne lærer det som er beskrevet i graderingskravene til de ulike beltene.

Når kan gradering gjennomføres?
I graderingskravet (se dette på klubbens nettside) er det angitt et minimum antall timer for å gå opp en beltegrad. Det er viktig å merke seg at dette er et minimum antall timer. Avklar alltid med Hovedgraderingssensor om du har spørsmål.

Klubbens Hovedgraderingssensor sammen med gruppetrenerne avgjør når den enkelte gruppe er klar for gradering. I Levanger Judoklubb har vi to årlige grader-inger, en i desember og en i mai. Ved behov kan det gjennomføres graderinger utenom disse, og må godkjennes av Hovedgraderingssensor.

Vi varsler utøverne 2 uker før mon-graderinger. Dette for at barn og unge sin grader-ingshorisont ikke skal være for langt fram i tid.

Det er viktig å differensiere mellom indre og ytre motivasjon for å forstå hva som kan bidra til at den enkelte holder ut. Dette gjelder i idretten, men også i livet ellers. Det alle må merke seg og som gjelder: trenere, foreldre og andre, er at trygghet, mestring og utvikling er klubbens styrende fokus. Vi går ikke på akkord med denne orienteringen.

Om fokus er medaljer og beltegrader blir dette et ytre stimuli som gir umiddelbar, men kortvarig motivasjon. Ved å gi barn og unge opplevelse av mestring, som gjelder for hele livet, er dette de utholdenhetsfaktorer som styrker den indre motivasjonen.

DIVERSE INFORMASJON
Halvgraderinger (til og med 7. klasse) koster: Kr. 100 og inkluderer belte.
Kyugraderinger koster: Kr. 200 og inkluderer belte.

GRADERINGSDOKUMENTER FOR LEVANGER JUDOKLUBB

Samlehefte gradering

Gult graderingshefte

Oransje graderingshefte

Grønt graderingshefte

Blått graderingshefte

Brunt graderingshefte

 

Les om gradering på nettsiden til Norges Judoforbund.

Se videoer med teknikker hos Den norske judoskolen (NJF) 

Se videoer med teknikker på nettsiden til IJF

Gokyo-systemet fra Kodokan (40 offisielle kast med bilde og video)

GRADERING TIL GULT BELTE:

Kasteteknikkene til gult belte.
Kasteteknikkene til gult belte.
Holdetakene til gult belte.
Holdetakene til gult belte.