Støtte til reiser

Retningslinjer for refusjon av reiser til arrangementer på vegne Levanger Judoklubb

Hensikt:

Hensikten med dette dokumentet er å få en lik praksis for alle på bestilling, egenandel og refusjon av utgifter i forbindelse med reiser og deltagelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer som representanter for Levanger Judoklubb. Retten til å få refusjon gjelder utøvere, lagledere og andre som skal representere Levanger Judoklubb. Lagleder(e) skal være utpekt av styret/leder før reisen finner sted. Dette dokumentet gjelder IKKE arrangementer i Levanger Judoklubb sin regi og innen Trøndelagsfylkene.

Refusjonssatser:

For reiser og opphold i forbindelse med deltagelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer innenlands opp til 50 % av alle utgifter, inntil kr.2500.-
Denne prosenten justeres fra år til år, avhengig av aktivitetsnivået i klubben.

For lagleder(e) refunderes 100 % av alle utgifter, begrenset oppad til kr.5000.-

For reiser og opphold i forbindelse med deltagelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer utenlands refunderes opp til 50 % av alle utgifter, inntil kr.5000.-
Denne prosenten justeres fra år til år, avhengig av aktivitetsnivået i klubben.

For lagleder(e) refunderes 100 % av alle utgifter, begrenset oppad til kr.10000.-

Det kan søkes til styret for å få refundert etter andre satser enn de som nevnt her.

Påmelding og betaling for deltagelse:

All påmelding og betaling for deltagelse på stevner, treningsleirer og andre arrangementer for Levanger Judoklubb gjøres av Levanger Judoklubb.

Reiser og overnatting:

Alle reiser og overnattinger bestilles og betales av den enkelte reisende.

Refusjon av utgifter:

Alle utgifter som det kreves refusjon for SKAL føres på reiseregning. Dokument mal i Excel for reiseregninger fås ved henvendelse til kasserer.

Reiseregning sendes på mail til kasserer.

Alle utgifter skal dokumenters med nummererte bilag. Utgifter uten bilag vil bli trukket fra refusjonsgrunnlaget. Alle bilag mindre enn A4 i ark størrelse limes på ett A4 ark.

Refusjon vil skje så snart reiseregning og alle bilag er levert kasserer.

 

Reiseregning-mal i Excel-format kan du laste ned her: ljk-reiseregning